DRAAG JIJ HELMOND SPORT OOK EEN WARM HART TOE? WORD VRIJWILLIGER!

Een belangrijk gedeelte van de organisatie van Helmond Sport wordt ingevuld door vrijwilligers. Dankzij deze vrijwilligers lukt het jaarlijks om alle noodzakelijke werkzaamheden en activiteiten vervuld te krijgen. 

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, dus heb je interesse om een van onderstaande functies te vervullen, stuur dan een e-mail met je gegevens naar info@helmondsport.nl. Vermeld hierbij tevens in welke functie je interesse hebt.


Op dit moment zijn we op zoek naar:

vrijwilliger-helmond-sport-promotieteam.jpg

Onderhoud accommodatie

Voor het onderhoud van het terrein en de accommodatie worden vrijwilligers gezocht voor het verrichten van onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Martien Jegerings (Facilitair manager) via info@helmondsport.nl.

Stewards

Ten behoeve van de orde en de rust binnen het stadion tijdens wedstrijden is een grote groep mensen actief. Controle van toegangsbewijzen, controle op meegebrachte voorwerpen, en het aanspreken van supporters indien noodzakelijk. Onze stewards vervullen dus een belangrijke taak. 

Zou je dit ook graag willen doen? Stuur dan een e-mail naar veiligheid@helmondsport.nl of bel met 0492-524721.

Wij zijn altijd opzoek naar:

 

Stewards
Schoonmakers

 

Helmond Sport hanteert een aannamebeleid voor haar vrijwilligers

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen. Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten/een wedstrijd kunnen bezoeken binnen een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

 • het kennismakingsgesprek 
 • controle van diverse referenties (bijvoorbeeld; de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt) 
 • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) dat herhalen we elke 3-5 jaar
 • de beoogde vrijwilliger is of wordt lid van de KNVB. Daarnaast kunnen we er voor kiezen om de beoogde vrijwilliger een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB.
 • bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels

vrijwilliger-helmond-sport-worden.jpg

Het is nadrukkelijk de bedoelding door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren.

GEDRAGSREGELS NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. Zo ook door de KNVB.

De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

knvb-logo.png noc-nsf-logo.png

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.